Pågående prosjekter

 • FV 564 Salhusvegen

  FV 564 Salhusvegen

  Prosjektet omfatter bygging av ca. 1500 m ny g/s veg i eksisterende vegtrase. Dagens vegtrase skal reetableres langs ny G/S…

  Les mer

 • Kollektivfelt Fyllingsdalen

  Kollektivfelt Fyllingsdalen

  Det skal legges til rette for bedre fremkommelighet og sikkerhet for kollektivtrafikk, gående og syklende ved å etablere kollektivfelt på…

  Les mer

 • Ibsens gate VA-anlegg, etappe 1

  - Rehabilitering av deler av eksisterende avløpsledning med gravefri metode (300m). - Etablering av ny hovedvannledning - Etablering av tre…

  Les mer