Holdeplasser Sentrum

Eksisterende Buss stopp i Christies gate og Allehelgens gate skal rustes opp. Dette omfatter å bytte ut overbygningen på fortau, fjerning av enkelte trær, etablering av nye skilt, informasjonstavle, sanntidssøyle, ny kantstein og reetablering av skilt, fortau dekket med egnet materiale og tilpasning med lederlinjer. I tillegg skal dekket i busslommen reetableres der dette er nødvendig.

Det skal også etableres ny holdeplass i Bjørnsons gate i nordgående retning mellom bybanesporet og «strykejernet». Her må veg og fortau flyttes, reetableres og tilpasses omliggende forhold samt at det må bygges opp ny holdeplass.