HMSK

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet – HMSK

Et godt nivå innen Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet (HMSK) i FM Gruppen er et felles ansvar og forutsetter at alle ansatte lojalt følger opp selskapets retningslinjer.

Den enkeltes helse, et godt arbeidsmiljø, ingen negativ påvirkning på det ytre miljøet og en sikker arbeidsplass er de viktigste fokusområder innen HMS området. Ved å levere arbeid med høy kvalitet vil vi oppnå vår målsetning om å være en foretrukket leverandør til våre kunder, styrke selskapet økonomisk og dermed skape trygge arbeidsplasser for våre ansatte.

krydder

1.
Helse

De ansatte er selskapets viktigste ressurs og en god helse er menneskets største aktivum. Selskapets ledelse vil derfor, gjennom HMS-systemet, arbeide aktivt for å forebygge helseskader og ulykker, og skape trivsel på arbeidsplassen. Opplæring og aktiv bruk av personlig verneutstyr er noen av virkemidlene som brukes for å nå målene.

2.
Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er et viktig element i arbeidet med å forebygge skader og ulykker. Vi skal være ærlige og åpen i all kommunikasjon med ansatte og respektere hverandre. Omtanke for arbeidsmiljøet skal prege vårt arbeid og våre ansattes trivsel skal være et virkemiddel til å rekruttere og beholde den kompetanse som er nødvendig for å sikre fornøyde kunder.

3.
Ytre miljø

Selskapet arbeider aktivt for at det ikke skal oppstå skader og ulykker som har negativ påvirkning på miljøet og at farlig avfall blir tatt hånd om på forskriftsmessig måte. Vi arbeider aktivt for å redusere alle typer utslipp, og miljøgevinsten vurderes alltid ved valg av metoder og anskaffelser av nytt materiell.

4.
Sikkerhet

Selskapets virksomhet tilsier at arbeidet med sikkerhet både for våre medarbeidere og omgivelsene rundt oss prioriteres høyt. Vi har en målsetning om 0 skader og 0 utslipp.
Sikkerhet skal prioriteres på linje med produksjon, teknikk og økonomi. Vi skal alltid ha tid til å utføre jobben på en sikker måte.

Kvalitetssikring

Selskapets HMSK-system bygger på krav i NS-ISO 9001:2008, NS-ISO 14001:2004, ”Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter” (Internkontrollforskriften), og andre relevante krav fra myndigheter, sertifiseringsorgan og kunder.

Kravene er tilpasset FM Gruppen AS sin organisasjon og virksomhet. HMSK-systemet er samlet i et elektronisk styringsverktøy som sikrer at alle ansatte får tilgang til korrekt informasjon og dokumentasjon. Det er også mulighet til å rapportere feil og komme med forbedringsforslag.

Hensikten med etablering av både interne/merkantile rutiner og prosjektrelaterte rutiner, er å sikre og ivareta bedriftens og kundens krav til kvalitetsstyring. Erfaringsoverføring og kontinuerlig forbedring er viktige områder for å oppnå dette. Vi har som målsetning å utvikle en kultur hvor kvalitet er en selvfølge, at arbeidet gjøres riktig første gang, og at prosjektene overleveres uten anmerkninger.

krydder